IONITEC

Infračervená vytvrzovací konzole IONITEC s katalytickými panely je revoluční systém v oblasti sušení. Dosahuje naprosto zásadní úspory energie a času sušení.

Video IONITEC

Aton Gold Aton Silver Aton Bronz

Katalytické zářiče jsou nejaktuálnější a snad i převratnou novinkou v oboru sálavého vytápění. Z technického hlediska se jedná o bezplamennou přeměnu paliva (plynu) v usměrněný tok tepelné energie bez vzniku škodlivých produktů při spalování. Znamená to skutečnou realizaci chemické reakce podle následujícího vzorce: CH4 + 2 O2 -> CO2 + H2O + teplo

Získávání tepla se tedy děje bezplamennou oxidací metanu jako základní součásti zem-ního plynu vzdušným kyslíkem za vzniku neškodného kysličníku uhličitého a vodní páry. Uvedená reakce je exotermní, to znamená, že uvolňuje teplo. Za normálních okolností se však této reakce účastní rovněž vzdušný dusík N2, který se při teplotách nad 1200°C slučuje s kyslíkem na škodlivé oxidy dusíku (NOX). Katalytický zářič je tedy konstruován tak, aby se zabránilo vzniku vysoké teploty spalování. V praxi to znamená chlazení exotermické reakce řízeným proudem směsi vzduchu s plynem za přítomnosti platinové vrstvy jako katalyzátoru probíhající reakce. Množství plynu, plocha platinové vrstvy a rychlost proudění jsou sladěny tak, že oxidace probíhá za teploty 600 až 700°C.

Vzhledem k tomu, že za takovýchto teplot je produkce škodlivin (NOX) téměř nulová, má tento systém obrovský význam z hlediska ekologie. Výhodou těchto systémů je jejich mobilnost, nemusí se pro ně budovat odvody spalin. Lze je použít jak pro vytápění haly tak pro částečné přitápění, a to díky možnosti směřovat tok záření do určitého místa i v otevřeném prostoru.